Opłaty

Wysokość opłaty za uczestnictwo w Zjeździe wynosi 795 zł netto + 23% VAT.

Podana kwota obejmuje: udział w panelach, otrzymanie materiałów, poczęstunek podczas przerw kawowych,  obiady, zaproszenie na uroczystą kolację.

Kwota nie obejmuje pozostałych kosztów, w tym kosztów noclegu i transportu.

 

  • Termin przesyłania Formularza Zgłoszeniowego upływa w dniu 28.02.2019 r. Po tym terminie zgłoszenie wymaga akceptacji Organizatora.
  • Opłata za udział w Zjeździe odbywa się na podstawie faktury pro-forma wystawionej przez Organizatora w ciągu 7 dni od rejestracji Uczestnika z terminem płatności 14 dni, jednak nie później niż na 5 dni przed terminem Zjazdu.
  • W terminie 7 dni od rejestracji opłaty za uczestnictwo w Zjeździe Organizator wystawi na ww. płatność fakturę VAT.